مقاله رویکرد فازی و پهنه بندی فقر چند بعدی در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر کامیاران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: رویکرد فازی و پهنه بندی فقر چند بعدی در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر کامیاران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر چندبعدی
مقاله رویکرد فازی
مقاله پهنه بندی فقر
مقاله فقر شهری
مقاله زمین آمار
مقاله کریجینگ
مقاله کامیاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب روش های تحلیل فقر سنتی دو محدودیت عمده دارند. اول، اغلب روش ها تک بعدی بوده و تنها یکی از ابعاد فقر مانند درآمد را مورد بررسی قرار می داند. دوم، این روش ها جمعیت را با استفاده از خط فقر به دو بخش فقیر و غیر فقیر تقسیم می نمودند. توجه به سایر محرومیت ها موضوع سنجش فقر چند بعدی را مطرح ساخت. به منظور رفع محدودیت دوم تئوری مجموعه های فازی طی دهه های گذشته در زمینه فقر و ابهامات مربوط به آن مورد استفاده قرار گرفت. از طرفی، تاکید مطالعات اخیر بر اهمیت متغیرهای جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده فقر، جایگاه ویژه ای به سیستم اطلاعات جغرافیایی در این گونه مطالعات داده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی عملی بودن استفاده از روش های فازی و مدل سازی زمین آماری جهت کسب اطلاعات قابل استناد به منظور سنجش و پهنه بندی فقر چندبعدی در فضاهای شهری است. این پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی تحلیلی است. اطلاعات و داده های این پژوهش از طریق پیمایش میدانی نمونه های انتخاب شده به روش فضایی تصادفی طبقه ای در سال ۱۳۹۱ جمع آوری شده است. در این پژوهش از میان روش های سنجش چند بعدی فقر، روش کاستا (۲۰۰۲) و از میان روش های زمین آماری روش کریجینگ و کریجینگ همبسته جهت سنجش فقر چند بعدی در قالب ۷۰ شاخص اقتصادی و درآمدی، مسکن، مالکیت و دارایی، بهداشت و سلامت، و دانش و مهارت استفاده شده است. از میان مدل های زمین آماری موجود روش کروی و نمایی با نتایج تابع فازی فقر انطباق بیشتری داشته و از دقت بالاتری برخوردار بوده اند. نتایج در قالب پهنه بندی علمی صورت گرفته به وضوح نشان دهنده اختلاف فضایی فقر در محدوده شهر کامیاران است.