مقاله رویکرد شناختی به تحلیل خطاهای فارسی زبانان در کاربرد حروف اضافه منضم به فعل اسپانیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: رویکرد شناختی به تحلیل خطاهای فارسی زبانان در کاربرد حروف اضافه منضم به فعل اسپانیایی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان شناسی شناختی
مقاله میان زبان
مقاله خطاهای بین زبانی
مقاله خطاهای درون زبانی
مقاله متمم حرف اضافه اسپانیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثیان مریم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر رابطه بین سطح میان زبان و بسامد خطاهای درون زبانی و بین زبانی را بررسی می کند. بدین منظور رویکرد شناختی- تحلیل خطا که رویکردی تلفیقی است، برای بررسی خطاهای زبان آموزان فارسی زبان در کاربرد حروف اضافه منضم به فعل اسپانیایی پیشنهاد می شود. نوع پژوهش از دیدگاه هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع تحقیق همبستگی است. جامعه آماری، دانشجویان رشته زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی هستند که به روش نمونه گیری خوشه ای ۷۵ نفر از آنان به عنوان نمونه اولیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. از میان آن ها، ۶۷ آزمودنی در سه سطح میان زبان: مقدماتی، متوسط و پیشرفته تقسیم شدند. طبقه بندی سطح میان زبان آزمودنی ها بر اساس پاسخ هایشان به پرسش نامه صورت گرفته است. با بهره گیری از آمار توصیفی، این مطالعه نشان می دهد که بسامد بروز خطاهای درون زبانی با سطح میان زبان همبستگی مثبت و بسامد بروز خطاهای بین زبانی با سطح میان زبان همبستگی منفی دارد.