مقاله رویکردی شبه آزمایشی به نقش عدالت سازمانی بر رفتار خروج، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه در کارکنان مجتمع مس شهر بابک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۴ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: رویکردی شبه آزمایشی به نقش عدالت سازمانی بر رفتار خروج، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه در کارکنان مجتمع مس شهر بابک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله خروج
مقاله غفلت
مقاله رفتار اعتراض پرخاشگرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استبرقی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت سازمانی بر رفتار خروج، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مجتمع مس میدوک (شهربابک) در زمستان ۱۳۹۰ به تعداد ۱۰۹۲ نفر بود. نمونه پژوهش شامل ۳۰۰ نفر از کارکنان این سازمان بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل، شش سناریو برای دستکاری ادراک عدالت (ون یپرن، هاگدوم و زویرز پستما، ۲۰۰۰) و پرسشنامه ۱۳ سوالی رفتارهای مخرب (ون یپرن و همکاران، ۲۰۰۰) بود. داده ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین میانگین رفتار خروج از سازمان در گروه بی عدالتی توزیعی و گروه بی عدالتی تعاملی، گروه بی عدالتی توزیعی و گروه عدالت تعاملی، گروه عدالت توزیعی وگروه عدالت تعاملی، گروه بی عدالتی رویه ای و گروه عدالت توزیعی، گروه بی عدالتی توزیعی و گروه عدالت تعاملی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05)، همچنین، بین میانگین رفتار غفلت و اعتراض پرخاشگرانه کارکنان در گروه بی عدالتی رویه ای و گروه بی عدالتی توزیعی، گروه عدالت رویه ای و گروه بی عدالتی توزیعی، گروه بی عدالتی توزیعی و گروه عدالت تعاملی، گروه عدالت تعاملی و گروه بی عدالتی توزیعی و گروه بی عدالتی تعاملی و گروه عدالت تعاملی نیز تفاوت معنادار وجود دارد (P<0.05).