فاصله گذاری: به عنوان یک قانون کلی، بین تمام بخش های مقاله از قبیل بدنه، نقل قول های تورفته و تمام مدخل های ارجاعی دو خط فاصله قرار دهید. زیر نویس ها باید یک خط از هم فاصله داشته باشند، اما یادداشت های پایانی دو خط. در سبک APA بعد از همه ی عنوانها دو خط فاصله قرار می گیرد و متن مقاله از نقل قول های تورفته و یا شکل ها نیز به اندازه ی دو خط فاصله دارد؛ با این حال، در سبک APA چهار خط فاصله در بالا و پایین جمله های آماری و ریاضی و در بالای یک عنوان فرعی و همچنین قبل و بعد از یک تصویر یا جدول، سه خط فاصله قرار می گیرد. بعد از علائم نوشتاری بر اساس قواعد زیر فاصله گذاری کنید: . یک حرف فاصله بعد از کاما، نقطه ویرگول و دونقطه (موارد استثنا: در سبک APA وقتی یک جمله ی کامل بعد از دونقطه می آید، میان آنها به اندازه ی دو حرف فاصله قرار می گیرد؛ “بعد از دونقطه، حرف اول از اولین لغت را بزرگ بنویسید”.

. دو حرف فاصله بعد از علائم نوشتاری در انتهای جملات در هر دو سبک MLA و APA . در هر دو سبک MLA و APA دو حرف فاصله بعد از نقطه هایی که بخشی های یک منبع را از هم جدا می کنند(n۲۸۵ را ملاحظه کنید).

قبل و بعد از نقطه های بین بخش های کلمات اختصاری فاصله قرار می گیرد(مثلا: (a.m. . e.g.

یک حرف فاصله میان حروف ابتدایی نام اشخاص (M. C. BOne) .

قبل و بعد از خط تیره فاصله قرار نمی گیرد (a three-partiteSt) اما یک حرف فاصله قبل و بعد از خط تیره ای که به عنوان علامت تفریق به کار رفته است بکار می رود (a-b + c) .

قبل و بعد از خط فاصله فاصله قرار نمی گیرد (مدارک – مصاحبه ها و اطلاعات آماری – منتشر شده اند)

املای کلمات: املای صحیح کلمات را بکاربرید. همیشه وقتی شک دارید، از فرهنگ لغت کمک بگیرید. اگر فرهنگ لغت دو صورت مختلف برای املای کلمه ای ارائه داده، صورت انتخابی کلمه را در طول مقاله، یکسان بکار برید؛ مانند theater و theatre؛ مگر اینکه صورت متفاوت کلمه، در مطالب نقل شده آورده شود. در تمام مقاله  از املای آمریکایی (در مقابل بریتانیایی) استفاده کنید. اگر نرم افزار لازم را دارید با کامپیوتر نیز املای صحیح لغات را بررسی کنید. به علاوه، جهت بررسی اشتباه های احتمالی و مشخص کردن جای خط تیره، مقاله ی خود را به دقت نمونه خوانی کنید.

رونویسی مطالب آماری و ریاضیاتی: از ساده ترین شکل معادلات که بتوان با یک محاسبه ی ریاضی معمولی آن را ساخت، استفاده کنید. اگر نمی توانید صورت کامل معادله ای را با صفحه کلید کامپیوتر تایپ کنید، هرچه را که می توانید تایپ کرده و بقیه را با خودکار بنویسید. به عنوان یک قانون کلی، بهتر است معادلات را به جای اینکه در دو خط بنویسید، در یک خط قرار دهید:

(a + b)/(x + y): بهتر

قابل قبول:00

اعداد بالا نویس شده: اعداد بالا نویس شده را مانند این”، در متن قرار دهید (فصل ۱۱، را ملاحظه کنید) به گونه ای که این اعداد به اندازه ی نصف یک خط، در بالای کلمه قرار گیرند. قبل از اعداد بالا نویس شده، که بعد از کلمه یا علائم نوشتاری us آیند، గ్రాసి فاصله ای قرار ندهید. آنها را با اعدادی که قبل از سطرها می آیند مقایسه کنید (فصل ۱۱ را ملاحظه کنید). هنگام تایپ با کامپیوتر، همان طور که در دستورالعمل آمده است، از کلیدهای مناسب استفاده کنید (مثلا: Control key-PY ،Shift-Fl و غیره). همچنین بعدهابااستفاده از سیستم زیرنویسی” را ملاحظه کنید.