سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد سلیم دهکردی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

عموماً ارائه طرح اختلاط بتن، بسته به اهمیت سازه، شرایط محیطی، خصوصیات و حجم بتن اجرائی از نظر فنی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این کارگاه با توجه به مباحث فنی و حجم بالای عملیات بتنی سعی بر آن بوده تا ضمن انجامآزمای شها و رعایت توصی ههای مندرج در استانداردها و آیین نام ههای معتبر و اعمال نقطه نظرات عوامل اجرایی در چارچوب مشخصات فنی و با لحاظ کردن مباحث اقتصادی پروژه به طرح اختلاط مورد نظر دست یافت. به همین جهت طر حهای اختلاط متعددی بر مبنای آیین نامهACI211 و اعمال یافت ههای فنی سایر پروژ هها ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ضمن در نظر گرفتن خصوصیات بتن تازه و سخت شده، برای شروع کار طرح اختلاطی با عیار سیمان ۱۸۰ کیلوگرم در متر مکعب که ۴۰ کیلوگرم کمتر از حداقل مقدار تعیین شده در مشخصات فنی بوده انتخاب شد، که این کار ضمن صرفهاقتصادی تا حد قابل توجهی در کاستن از گرادیان حرارتی بتن و کاهش پتانسیل جمع شدگی و ایجاد ترک تاثیر داشته است. درادامه عملیات اجرائی نیز عیار سیمان مصرفی تا حد ۱۶۵ کیلوگرم در مترمکعب کاهش پیدا کرد که علاوه بر کاهش آلایندگ یهای زیست محیطی در تولید سیمان، کاهش هزین ههای حمل، کاهش مصرف یخ در تولید بتن و… جمعاً بیش از ۴۲میلیارد ریال صرف هجویی اقتصادی را نیز به همراه داشته است