سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

وحید داستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ۲- استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سعید خلج زاده – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدباقر صیادنژاد – کارشناس ارشد مرکزاصلاح نژاد دام کشور

چکیده:

در این تحقیق از اطلاعات مربوط به اولین دوره شیردهی ۱۴۱۵۸۱ گاو شیری هلشتاین از ۴۸ گله که طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ توسط مرکزاصلاح نژاد ایران جمع آوری شده بود، استفاده گردید. اثر گله، سال تولد و فصل تولد به عنوان اثرات ثابت تاثیر گذار در مدل قرار داده شدند. برآورد مولفههای واریانس، کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی توسط یک مدل حیوانی تک متغیره از روش حداکثر درستنمایی محدود شده REML انجام شد. میانگین سن اولین زایش برای تمامی سالها ۴۷ / ۲± ۷۴ / ۲۵ ماه و مقدار وراثت پذیری برای این صفت ۰۸۴ / ۰ برآورد شد. روند فنوتیپی سن اولین زایش برای هر سال ۰۱۳ / ۰± ۰۹۲ / ۰- برآورد شد ( ۰۱ / p<0 ). روند ژنتیکی سن اولین زایش منفی و مقدار ارزش اصلاحی برای هر سال ۰۰۱ / ۰± ۰۰۲ / ۰- محاسبه شد ( ۰۵ / p<0 ). وراثتپذیری برآورد شده برای سن اولین زایش کم میباشد و به این مفهوم است که این صفت بیشتر تحت تاثیر شرایط محیطی مانند مدیریت و تغذیه است. در تحقیق حاضر بهترین سن جهت دستیابی به بیشترین شیر تولیدی در اولین دوره شیردهی ۲۳ ماهگی تشخیص داده شد