سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

وحید داستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سعید خلج زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدباقر صیادنژاد – کارشناس ارشد مرکزاصلاح نژاد کشور

چکیده:

در تحقیق حاضر از اطلاعات صفت روزهای باز مربوط به اولین دوره شیردهی ۱۴۰۲۴۵ گاو شیری هلشتاین که در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵ توسط مرکز اصلاح نژاد ایران جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برای آنالیز دادهها از دو مدل مختلف استفاده شد که در مدل اول اثر گله، سالزایش و فصل زایش و در مدل دوم اثر گله، سال تولد و فصل تولد به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند. برآوردها با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده ( REML ) با استفاده از یک مدل حیوانی تک متغییره صورت گرفت. میانگین روزهای باز برای تمام سالها ۷۴ ± ۱/ ۱۳۱ روز و مقدار وراثت پذیری برآورد شده برای روزهای باز در مدل اول و دوم به ترتیب ۰۶۲ / ۰، ۰۶۲۴ / ۰ محاسبه گردید. روند فنوتیپی روزهای باز ۰/۶۳±۰/۱۳ برای هر سال برآورد شد ( ۰۱ / p <0 ). روند ژنتیکی روزهای باز مثبت و مقدار ارزش اصلاحی برای هر سال در مدل اول ودوم به ترتیب ۰۵ / ۰± ۰۷ / ۰ و ۰۴ / ۰± ۰۸ / ۰ محاسبه شد اما از نظر آماری معنی دار نبودند. روند ژنتیکی و فنوتیپی روزهای باز بین دو مدلی که در این تحقیق استفاده شد تفاوت معنیداری نداشت. بنابراین از هر دو این مدلها جهت آنالیز ژنتیکی رکوردهای اولین دوره شیردهی میتوان استفاده کرد. وراثت پذیری برآورد شده برای روزهای باز کم بوده و به این مفهوم است که این صفت بیشتر تحت تاثیر شرایط محیطی مانند مدیریت و تغذیه است.