سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مقصود امین خندقی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مهوش کاظمی قره چه – دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی

چکیده:

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یادگیری الکترونیکی بطور فزاینده نقش مهمی در آموزش و یادگیری ایفا م یکند درسالهای اخیر توجه زیادی به یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی شده است مطالعه حاضر با بررسی پژوهشها و منابع علمی مکتوب و غیرمکتوب داخلی و خارجی با هدف به چالش کشیدن فضای محصور آموزش سنتی محیطهای یادگیری مشارکتی الکترونیکی را به عنوان محیطهای رضایت بخش در کسب یادگیری فراگیران مدنظر قرار می دهد و ضمن معرفی چند رویکرد نوین آموزشی دراین زمینه از قبیل koralle, geometriamo, jigsaw, fate2 به طرح چند پرسش در زمینه چگونگی ارزیابی فردی یادگیرندگان در گروه بررسی احتمال رخداد تعاملات مورد انتظار و ایجاد رضایت در بین فراگیران در محیط یادگیری الکترونیکی می پردازد نتایج حاصل در عین اینکه اثر بخشی یادگیری الکترونیکی در افزایش تعامل همگن و کارگروهی را نشان میدهد به محدودیت عمده آن در مدیریت خودکار مشارکت یادگیرندگان و عدم مشاهده تعامل آنها از سوی مدرس اشاره می کند.