سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرناز دانشوروثوقی – کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران آب
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه ا زاهمیت فراوانی برخوردار است مدیریت علمی منابع آب نیازمند دانستن رابطه خشکسالی با کیفیت آب زیرزمینی است دراین مطالعه روندکیفی آب زیرزمینی ۱۳ ایستگاه پیزومتری در دو ماه ماه پرآب و ماه کم آب از سال درمنطقه دشت اردبیل در دوره آماری ۱۳۸۷-۱۳۷۴ با آزمون ناپارامتری مان – کندال مورد بررسی قرارگرفت . دراین مطالعه روند متغیرهای کیفی شامل مجموع آنیون ها و کاتیون ها pH ، TH ، EC ، SO42- ، Na ،% Na+ ، Mg2+ ، TDS ، SAR ، و HCO-3 مورد مطالعه واقع شد برای هر سری زمانی شیب خطی روندبا استفاده از روش تخمین گر Sen محاسبه شد نتایج حاکی از روند افزایش غلظت تمام متغیرهای کیفی آب بود. این روند ها نشان داد که در ماه پرآب ۲۳% و در ماه کم آب ۱۹/۵% از سری ها در سطح ۵% معنی دار بودند.