سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پانته آ صدردادرس بسملی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و محقق مرکز تحقیقات چغندرقند اصفهان
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان.
کاظم مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان.
علی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور تعیین اثرات استعمال خارجی گلایسین بتائین در کاهش تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه بذر ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید، که فاکتور اول در دو سطح شامل بذر آغشته به گلایسین بتائین در غلظت ۲ میلی مولار و بذر بدون گلایسین بتائین به عنوان فاکتور اول و غلظت های مختلف شوری ( ۰، ۳، ۶، ۹ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) به عنوان فاکتور دوم بود. نتایج نشان داد که استفاده از گلایسین بتائین بجز اثرات متقابل میانگین سرعت جوانه زنی و مدت جوانه زنی بر صفات مورد آزمایش افزایش معنی داری داشته است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از گلایسین بتائین باعث افزایش معنی داری صفاتی همچون درصد و سرعت جوانه زنی شده و این راهکار باعث کاهش اثر ات منفی شوری م ی گردد . در تمام فاکتورهای مورد بررسی این موضوع نشان میدهد که اعمال گلایسین بتائین در سطوح بالای شوری م یتواند نقش مهمی در تحمل بذر ذرت به شوری و بهبود جوانهزنی و استقرار گیاهچه داشته باشد