سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کیهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
علی صانعی نژاد – مربی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی روند تغییرات برخی صفات سیب زمینی تحت تأثیر رقم و نیتروژن در شرایط مشابه کود مرغی، آزمایشی در سال زراعی ۹۳-۳۳۹۹ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل چهار سطح مختلف کود نیتروژن به همراه ۵ تن در هکتار کود مرغی بصورت یکسان و در تلفیق با سطوح نیتروژنN3P تا N0P و فاکتور دوم شامل دو رقم سیب زمینی آریندا و سانته بود. نتایج نشان داد که رقم آریندا در تمام صفات مورد بررسی بجز تعداد غده متوسط دارای برتری معنی داری نسبت به رقم سانته بود. افزایش کود تا سطح کودیN1P باعث افزایش وزن غده متوسط و ریز(، تعداد غده درشت و متوسط و همچنین عملکرد غده سیب زمینی شد. بنابراین رقم آریندا در شرایط تلفیقی با مصرف کمتر کود نیتروژن تا ۰۷ کیلوگرم در هکتار تمام صفات گیاهی مطلوب در جهت افزایش عملکرد غده را نسبت به رقم دیگر دارا بوده و قابل توصیه در منطقه شمال خوزستان می باشد