مقاله روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی آکریل آمید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی آکریل آمید
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزودنی های خاک
مقاله تولید رسوب
مقاله حفاظت خاک و آب
مقاله شبیه ساز باران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حزباوی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادفر مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهار فرسایش خاک اهمیتی بسیار در مدیریت و حفاظت از منابع آب و خاک دارد. بر همین پایه، روش ها و شیوه های مختلفی برای مهار فرسایش خاک معرفی و مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی از فناوری های نوین در زمینه مدیریت منابع خاک و آب در سال های اخیر، استفاده از افزودنی های خاک می باشد.حال آن که ابعاد مختلف کاربرد آن در حفاظت خاک به طور جامع مد نظر قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کمی استفاده از افزودنی مهم پلی آکریل آمید بر مولفه های هدررفت خاک و غلظت رسوب خروجی در مقیاس کرت کوچک و در شرایط آزمایشگاهی در خاک های لسی شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی صورت گرفت. بدین منظور، سطوح مختلف مصرف پلی آکریل آمید شامل ۰٫۴، ۰٫۶، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ گرم در مترمربع و یک تیمار شاهد (بدون استفاده از افزودنی پلی آکریل آمید) و با سه تکرار مدنظر قرار گرفت. سپس، تیمارهای مطالعاتی تحت بارش مصنوعی با شدت ۱٫۲ میلی متر در ساعت و دوام نیم ساعت قرار گرفته و مقدار هدررفت خاک و غلظت رسوب در زمان های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل نتایج حاصل نشان دهنده معنی دار بودن اثر کاهنده استفاده از پلی آکریل آمید بر هدررفت خاک (P=0.04) و غلظت رسوب (P=0.004) دارد. بیشترین مقدار مجموع هدررفت خاک و غلظت رسوب کل در تیمار شاهد به ترتیب با مقدار ۴۹٫۳۲ گرم و ۱۰٫۷۹ گرم در لیتر و کمترین مقدار هدررفت خاک و غلظت رسوب در تیمار ۶ گرم در مترمربع به ترتیب با مقدار ۱۸٫۰۳ گرم و ۶٫۹۳ گرم در لیتر رخ داد. همچنین نتایج بدست آمده موید عدم تاثیرپذیری معنی دار (P>0.3) مقدار هدررفت خاک و غلظت رسوب در هر گام زمانی از پلی آکریل آمید بود. بر پایه نتایج بدست آمده می توان استفاده از پلی آکریل آمید به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای حفاظت منابع آب و خاک را پیشنهاد نمود.