سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان،
مریم محمدی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان،

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب و کاهش کیفیت آنها، مطالعه کیفی و تعیین روند تغییرات آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. در این تحقیق از آزمون من کندال برای تعیین روند مکانی و زمانی پارامترهای کیفی مهم رودخانه شفارود استفاده شد. داده برداری از ۱۰ ایستگاه در طول یک سال انجام گرفت و پارامترهای شوری، اسیدیته، نیاز بیولوژیکی اکسیژن، فسفات، نیترات، جامدات معلق، اکسیژن محلول و کلیفرم مدفوعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روندیابی نشان داد که در غالب موارد در طول سال روند مشخصی بین ایستگاه ها وجود ندارد.