سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روح اله کریمیان کاکلکی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
افشین هنربخش – استادیار گروه مرتع و آبخیزدار دانشگاه شهرکرد
احمدرضا سده ای سامانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

در روند یابی سیلاب به منظور تعیین هیدروگراف خروجی از بازه رودخانه می توان از روشهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی مختلفی استفاده نمود روشهای روندیابی هیدرولیکی برپایه معادلات سنت ونانت بوده و با توجه به معادله پیوستگی و ترمهای درگیر از معادله اندازه حرکت به سه روش موج سینماتیک موج پخشیدگی و موج دینامیکی تقسیم می شوند دراین تحقیق نیز با هدف بررسی کارایی دو روش موج سینماتیک وموج دینامیک بازه ای بطول ۳/۵ کیلومتر از رودخانه دوآب صمصامی از سرشاخه های کارون انتخاب گردید پس از انجام عملیات صحرایی و جمع آوری داده های مورد نیاز اقدام به روندیابی سیلاب به روش موج سینماتیک و با استفاده از برنامه کامپیوتری تهیه شده گریدد جهت روندیابی دینامیکی سیلاب نیز از تحلیل جریان غیرماندگار توسط نرم افزار HEC-RAS استفاده شد در ادامه نتایج هر دو روش با مقادیر مشاهده ای در خروجی بازه با استفاده از پارامتر RMSE مقایسه گردید.