سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
رضا دلیرحسن نیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مسائل عمده درمهندسی آب که اغلب سروکار با آن زیاد است و روش روند یابی سیل می باشد روندیابی سیلاب به منظور مدیریت آن در رودخانه ها دریاچه پشت سدها و سازه های آبی انجام میگرد که به دو روش هیدرولیکی و هیدرولوژیکی قابل انجام است در این تحقیق قابلیت برنامه ریزی ژنتیک در روند یابی هیدرولوژیکی سیلاب در منطقه کلیبر واقع در شمال غرب ایران ارزیابی شده است روش برنامه ریزی ژنتیک جدیدترین شیوه از بین روشهای الگوریتم تکاملی می باشد که به دلیل دارا بودن دقت کافی از کاربرد بیشتری برخوردار است مطالعات برای ۲ هیدروگراف ذکر شده انجام گرفته شده است و نتایج آماری حاصل RMSE,R2 که با یکدیگر مقایسه گردیده است نشان میدهد که هیدروگراف دو به خاطر ورودی بیشتر نتایج بهتری را ارائه می کند و می توان چنین نتیجه گیری کرد که هرچه در ساختار الگوها از ورودی های بیشتری استفاده شود نتایج دقیق تر خواهد شد.