سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم نوابیان – مولف مسئول و استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گی
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

منابع آب یکی از عوامل مهم توسعه به شمار م یرود که بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آن از اهمیت بسیاری دربرنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب برخوردار است. رودخانه قزل اوزن علاوه بر اهمیت اقتصادی بالا به دلیل پرآبی، زیبایی، طولانی بودن مسیر یکی از مهم ترین روخانه های دائمی ایران است. با توجه به اهمیت رودخانه قزل اوزن، در این تحقیق کیفیت رودخانه قزل اوزن از سرچشمه تا محل تخلیه به سد سفیدرود به صورت مکانی و زمانی با استفاده از آزمون من -کندال مورد روندیابی و ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن جهت برنام هریزی منابع آّب در استان های کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان و گیلان ارائه خواهد شد. از میان ایستگاه های دارای داده های آماری مناسب، ایستگاه های نساره علیا، بینانلو، هشتاد جفت، قره گونی، بنگی کند، ماه نشان، پلدختر، استور و گیلوان انتخاب شدند. روندیابی مکانی و زمانی پارامترهای کیفی هدایت الکتریکیEC)نسبت جذب سدیمSAR)اسیدیتهPH)کلرCl)و بی کربناتHCO3 به دلیل تاثیرگذاری بر مصارف کشاورزی، شرب و صنعت انجام پذیرفت. روندیابی زمانی هر یک از ایستگاه ها با داده های آماری مربوط به سالهای ۸۵-۷۵ و روندیابی مکانی ایستگاه های مسیر رودخانه با استفاده از داده های آماری سال ۸۵ انجام شد نتایج روندیابی زمانی صورت گرفته در هر ایستگاه نشان داد که روند معنی داری در هیچ یک از ایستگاهها وجود ندارد. درروندیابی مکانی صورت گرفته، اگرچه پارامترها در سطح ۵ درصد دارای روند معن یداری نبودند اما پارامترهای شوری، نسبت جذب سدیم و کلر به طور نسبی روند افزایشی داشتند. به طور کلی روندیابی ها نشان داد که مقادیر پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق در رودخانه قزل اوزن در سطح ۵ درصد دارای روند مشخصی نمی باشند و این مسئله دشواری مطالعات، پایش و مدیریت این رودخانه را بیان می کند به طوریکه در چنین رودخانه ای، مدلسازی در بازه های طولانی از دقت مناسبی برخوردار نبوده و جهت پایش نیاز به برداشت نمونه برداری های متعدد زمانی و مکانی می باشد