سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمود کاشفی پور – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران ا
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی و منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

روندیابی سیل در حقیقت تخمین هیدروگراف سیل در پاییندست بوده و یکی از مراحل اصلی هشدار سیل به شمار میآید. در این تحقیق از اطلاعات دبی ساعتی و بارندگی وقایع سیل در بازهای از رودخانه مارون در دوره قبل از احداث سد استفاده شده است. به مدل شبکه عصبی آموزش داده شد با استفاده از هیدروگراف سیل ایستگاه ایدنگ و اطلاعات بارندگی، هیدروگراف ایستگاه بهبهان را پیشبینی کند. همچنین با پیشبینی هیدروگراف سیل در ایستگاه پاییندست سد مخزنی مارون بدون در نظر گرفتن سازه سد، میزان مهار سیل توسط سد و کاهش دبی اوج سیلاب در پاییندست بدست آمد.