سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
هوشنگ حسونی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

سیل به عنوان یک بلای طبیعی رایج همواره آسی بها و خسارات زیادی را به دنبال دارد. خسارات جاری شدن سیلاب از نظراقتصاد خرد و کلان به شکلی است که برآورد هر چه دقی قتر آن را ضروری م یسازد. امروزه استفاده از مد لها در شبی هسازی رواناب برای دسترسی به خصوصیات سیلاب متداول شد هاست. مدل رایان هایHEC-HMS توسط مهندسان هیدرولوژی مرکزمهندسین ارتش امریکا برای سیست مهای شبی هسازی هیدرولوژیکی تهیه شد هاست. یکی از مسائل مهم و اساسی در کارهای مهندسی رودخانه و آبراه هها پیش بینی طغیان و فروکش کردن سیل یا صعود و نزول هیدروگراف آن در محل مشخصی است که با استفاده از رو شهای روند یابی سیلاب صورت م یگیرد. منطقه مورد مطاله بازه ایستگاه ایدنک تا ورودی سد مارون برروی رودخانه مارون است. در این پژوهش با استفاده از مدل HEC-HMS سیلاب در بازه مذکور به وسیله ی رو شهای ماسکینگهام وتأخیر زمانی روندیابی شده و مقایسه ای بین هیدروگراف شبی هسازی شده و مشاهده شده صورت گرفت. نتایج نشان دهند هی آن است که به طور تقریب از هر دو روش م یتوان برای روند یابی استفاده کرد