سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث خنده رو – دانشجویکارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه کردستان
بابک سوری – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه کردستان
سعید سماوات – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

گسترش و رشد جمعیت بهمراه شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها از یکطرف و افزایش نیازها و تقاضای بشرباعث شده است که حجم موادزائد شهری در طی چند دهه اخیر افزایش یابد درمدیریت پسماندهای جامد شهری کمپوست سازی روشی بسیار مناسب برای تبدیل پسماندهای آلی به محصول با ارزش برای استفاده در کشاورزی بعنوان یک ا صلاح کننده آلی خاک می باشددراین تحقیق روند تغییر شاخصهای فیزیکی و شیمیایی کمپوست طی فرایند تولید دریک دوره ۹۰ روزه مورد بررسی قرارگرفته است تغییرات هریک از فاکتورهای اندازه گیری شده در ابتدا و انتهای دوره عبارت بودند از PH 5/92 به ۸/۵ ، EC 8/4ds/m به ۵/۳۶ ، درصدماده الی ۷۱/۶% به ۳۸/۷۵% درصد کربن آلی ۳۹/۷۸% به ۲۱/۵۳% درصد ازت ۱/۵% به ۲/۱۱% درصد فسفر ۰/۳۴% به ۰/۴۹% درصد پتاسیم ۰/۶۱% به ۱/۴% نسبت کربن به ازت ۲۶/۵۲به ۱۰/۲ و دما ۳۴/۵ درجه به ۲۹ درجه نتایج این مطالعه نشان داد در پایان دوره نود روزه تولید کمپوست مقادیر EC,PH ازت فسفر، پتاسیم ودما درحد مطلوب قرار داشتند تنها مقادیر درصد ماده الی و نسبت C/N اندکی کمتر از استاندارد بوئدند که این موضوع در اکثر کودهای کمپوست تولید شده در کشور عمومیت داردو دلیل ان می تواند به ترکیبات مواد تشکیل دهنده پسماند فقدان فرهنگ تفکیک زباله درمبدا درمیان خانواردهای جامعه شهری ایران معدنی شدن مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها در طی پروسه تولید کمپوست مرتبط باشد.