سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیث خنده رو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست، دانشگاه کردستان
بابک سوری –
هایده شیرزادی –
سعید سماوات –

چکیده:

با تبدیل مواد آلی موجود در پسماند به کود آلی علاوه بر حذف مواد زائد، مواد غذایی موجود در آن بازیافت و به طبیعت برگردانده می شود. در این مقاله روند تغییر شاخص های شیمیائی کمپوست طی فرآیند تولید به مدت ۹۰ روز مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات هر یک از فاکتورهای اندازه گیری شده در ابتدا و انتهای دوره عبارت بودند از: pH (97/5 به ۱۸/۸)، EC (ds/m 17/10به ۵/۵)، درصد ماده آلی (۱/۷۲% به ۳۳/۳۸%)، درصد کربن آلی (۰۵/۴۰% به ۲۹/۲۱%)، درصد ازت (۴۳/۱% به ۱/۲%)، درصد فسفر (۳۸/۰% به ۴۶/۰%)، درصد پتاسیم (۶/۰% به ۲۶/۱%)، نسبت کربن به ازت (۰۱/۲۸ به ۱۴/۱۰) و درصد جوانه زنی (۸۰% به ۱۰۰%). نتایج این مطالعه نشان داد در پایان دوره تمام شاخص ها در حد مطلوب قرار داشتند. تنها مقادیر درصد ماده آلی و C/N اندکی کمتر از استاندارد بودند