سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید صمدی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
محمدجواد درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از ویژگیهای همیشگی بازار سرمایه، نوسانات پیش بینی نشده ی قیمت دارایی ها است. به همین خاطر پیش بینی رفتار قیمتی این دارایی ها همواره مورد توجه قارر گرفته است. در این پژوهش روندهای تصادفی مشترک بین سه دارایی سهام، نرخ ارز و طلا که تشکیل دهنده ی سبد دارایی (پرتفوی) بخش بزرگی از سرمایه گذاران است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای پی بردن به وجود رابطه ی هم انباشتگی بین این سه متغیر از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. در این مطالعه از داده های روزانه از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۹ تا ۱۴ فروردین ۱۳۹۱ استفاده شده است. نتایج حاکی از این بود که بین سه متغیر شاخص قیمت سهام، قیمت طلا و نرخ دلار در سطح اطمینان ۵% یک بردار هم انباشتگی و در نتیجه یک رابطه ی بلند مدت وجود دارد. معادله ی هم ا نباشتگی نرمال شده بر اساس Lstock نشان می دهد که شاخص قیمت سهام و نرخ دلار بازار آزاد در بلند مدت به طور معکوس با هم ارتباط دارند و تعدیلات بلند مدت در آنها صورت می گیرد و همچنین بین شاخص قیمت سهام و قیمت طلا هم در بلند مدت تعدیلاتی هم جهت صورت می گیرد.