مقاله روندهای افت تحصیلی دانشجویان پزشکی و تاثیر عوامل دموگرافیک بر آن در دانشگاه علوم پزشکی زنجان طی سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: روندهای افت تحصیلی دانشجویان پزشکی و تاثیر عوامل دموگرافیک بر آن در دانشگاه علوم پزشکی زنجان طی سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکست تحصیلی
مقاله افت تحصیلی
مقاله روند افت تحصیلی
مقاله دانشجوی پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کلی فرهود گودرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به این که مطالعه افت تحصیلی می تواند منجر به شناسایی به موقع دانشجویان در خطر شکست تحصیلی شده و در نتیجه باعث پیشگیری از هدر رفتن سرمایه های مادی و انسانی شود، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان افت تحصیلی و همچنین تعیین روندهای آن در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی داده های مربوط به وضعیت تحصیلی و خصوصیات دموگرافیک تمامی دانشجویان (۸۹۴ نفر) دوره علوم پایه پزشکی در طی دوره ۱۹ ساله از طریق سامانه سیستم آموزشی «سما» جمع آوری گردید. سپس داده ها به منظور تعیین ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک و مولفه های ورودی با افت تحصیلی از روش رگرسیون لجستیک و همچنین تعیین روندهای صعودی یا نزولی میزان مشروطی از آزمون آماری ARIMA استفاده شد.
نتایج: به طور کلی سالانه ۲۸٫۲% از دانشجویان دچار افت تحصیلی شده بودند. تعداد دانشجویان و میزان افت تحصیلی طی دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۷۹ روند نزولی داشته است ولی تعداد ورودی دانشجو و میزان افت تحصیلی در دهه ۸۰ رو به افزایش بوده است. عوامل مهم تاثیرگذار در افت تحصیلی عبارت بود از: سن، جنس (پسر) و سهمیه منطقه یک و شاهد و ایثارگر.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه به نظر می رسد روند افت تحصیلی تحت تاثیر تعداد دانشجوی پذیرفته شده در طی دو دهه گذشته قرار داشته است و متغیرهای تحصیلی و معیارهای ورود به دانشگاه به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار در آن بوده است. با توجه به اتخاذ سیاست افزایش تعداد دانشجوی پزشکی در سال های اخیر، بالارفتن میزان های افت تحصیلی بدون در نظر گرفتن رویکردهای حمایتی از دانشجویان آسیب پذیر اجتناب ناپذیر خواهد بود.