سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خسروپور – کارشناس ارشد و مسئول سازه ۱ سد گتوند در دفتر پروژه، شرکت مهندسی سپاسد

چکیده:

تجربیات متعدد نشان داده است که در ساخت ساز ههای بتنی، قال ببندی یکی از گرانترین و پرهزینهترین بخشهای عملیات اجرایی است، به گونهای که ممکن است بین ۳۵ تا ۶۰ درصد هزین ههای اجرای سازه ناشی از قال ببندی باشد. لذا در هنگام طراحی سازه لازم است که مهندس طراح علاوه بر طراحی اقتصادی سازه از لحاظ مواد و مصالح، هزینه( اقتصاد) قال ببندی را در نظر بگیرد و سازه به گونهای طراحی شود که هزین ههای قالب به حداقل برسد علاوه بر آن در عملیات اجرایی، سیستم قال ببندی به گونهای باید انتخاب شود که سه عامل مهم کیفیت، ایمنی و اقتصاد اجرا از لحاظ زمان و هزینه، لحاظ شود. برای اجرای پوشش بتنی تونلها به طور معمول از قالبهای پیشساخته متحرک فلزی استفاده م یشود. با توجه به اینکه تهیه و ساخت قالب پیشساخته فلزی به هزینه زیادی احتیاج دارد، انتخاب طول مناسب قالب در اجرای پوشش بتنی تونلها و یا گالریها تأثیر به سزایی در کاهش هزین ههای اجرایی، متناسب با زمان پروژه خواهد داشت. در این پژوهش عملکرد قالبهای پیش ساخته فلزی متحرک با طولهای ۶ و ۱۱ و ۱۷ متر که در اجرای پوشش بتنی گالریهای تزریق، دسترسی و زهکش پروژه عظیم سد گتوند علیا که مجموع طول آنها بالغ بر ۸۰۰۰ متر است، مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصله روشی برای تعیین طول بهینه قالبهای پیش ساخته فلزی برای تونلها با طولهای مختلف ارائه شد.