سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس صمدیان – کارشناس ارشد ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران، تهران
ثمانه نائیج زاد – کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهرا
حسین تسبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
فواد غلامی قره شیران – کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران شمال، تهران.

چکیده:

در این مقاله روش و چگونگی مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک، روی مسیر تونل انتقال آب جهت تهیه و بررسی . اهداف این اجرا شد: ۱٫ تعیین ضخامت آبرفت و عمق دقیق سنگ پی؛ ۲٫ شناسایی و تفکیک لای ههای روباره محور تونل؛ ۳٫ شناسایی و تفکیک لای ههای زیرمحور تونل؛ ۴٫ شناسایی گس لها و مناطق خرد شده وناپایدار؛ ۵٫ وضعیت تراز سطح ایستایی؛ ۶ . بررسی وضعیت توسعه حفرات زیرزمینی؛ ۷٫شناسایی و تفکیک زو نهای خر دشده و اشباع و گسترش قائم و جانبی آ نها؛ ۸تعیین وضعیت و جنس توده سن گها در زیر مسیر آبرفتی در مورد مطالعه؛ ۹٫ تلفیق نتایج مطالعات با اطلاعات موجود زمی نشناسی؛ بدین منظور از مجموع ۱۶۱ سونداژ ژئوالکتریک برداشت شده به روش شلومبرژه با طول فرستنده AB=1400mو نیز تفسیر سونداژها و روند منحن یهای هم مقاومت ویژه ظاهری با در نظر گرفتن اطلاعات زمی نشناسی و گمان ههای حفاریشده، لای هها و گس لهایی در مقاطع ژئوالکتریک شناسایی شده است. تحلیل و بررسی مطالعه فوق در جهت ارزیابی کیفی وکمی ساختار زمی نشناسی مسیر تونل جهت تعیین پارامترهای مورد نیاز گرو ههای اجرایی حفاری و کاهش هزین ههای احتمالی حین حفاری مفید است. از این رو ۱۰۰ +۷ کیلومتر تونل مورد مطالعه ژئوفیزیک قرار گرفت.