سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسلم شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا محمدآبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیه بهشتی روی – دانشجوی کارشناسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
پوریا دادور – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روش های بر ای په کشت بافت، جهت شناخت جمعیت میکروبی تصویر ناقصی از تنوع میکروبی دستگاه گوارش را ارائه می کنند زیرا تنها بخش اندکی از میکروب ها را می توان با استفاده از کشت بافت بدست آو رد. بنابراین کاربرد روش های مولکولی بویژه روش هایی که بر تنوع توالی بخش RNA.16 S ریبوزومی (rRNA) تمرکز یافته اند متداول شده اند و باعث کنار گذاردن روش های بر پایه کشت بافت توسط محققین شدند . روش های بر پایه کشت بافت در تشخیص باکتری های پروبیوتیکی به دلیل وجود جمعیت های پیچیده باکتریایی ناتوان می باشند و این در حالیست که روشهای مولکولی جهت تشخیص و شناخت این باکتری ها به ویژه در جمعیت های پیچیده میکروبی که دارای مخلوطی از باکتری های مختلف می باشند بسیار مناسب می باشند . روش های میکروبیولوژی رایج جهت شناخت میکروارگانیسم ها نیازمند روش های بر پایه کشت بافت می باشند که این روش ها پر زحمت و وقتگیر می باشند . جهت بررسی میکروب ها و باکتری های دستگاه گوارش گروه های آغازگری و شناساگر های الیگونوکلئوتیدی ویژه ای طراحی شده اند که با تکنیک های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته اند. واکنش زنجیره ای پلیمراز بر پایه آنزیم های ایمنی با کاربرد همزمان شناساگر های ویژه الیگونوکلئوتیدی واکنش زنجیره ای پلیمراز با زمان واقعی (Real-Time PCR)، هیبریداسیون نقطه ای، هیبریداسین فلوئورسانس (FISH)، الکتروفورز با ژل گرادیانت تغییر ماهیت د هنده (DGGE)، الکتروفورز با ژل گرادیانت دما (TGGE) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با آغازگرهای ویژه جهت تشخیص، بررسی وجود و تعیین مقدار میکروب ها و باکتری های پروبیوتیکی در دستگاه گوارش در دسترس می باشند . این روش ها اطلاعات قابل ملاحظه ای راجع به اکوسیستم های میکروبی و شناسایی باکتر ی های پروبیوتیکی در اختیار ما قرار می دهند . هدف از این مقاله نیز معرفی این روش های تشخیصی جدید و تشریح کاربرد آنها در تشخیص و بازنگری سویه های میکروبی و پروبیوتیکی دستگاه گوارش می باشد.