بیان مسئله

با توجه به مشکلاتی که در فرایند یاددهی- یادگیری ریاضیات در دوره ی ابتدایی وجود دارد،از جمله اضطراب دانش آموزان در زنگ های ریاضی ،مشکل یادگیری دانش آموزان در مباحث ریاضی و حل مسئله در سطح کشور و نتایج نگران کنندهی دانش آموزان در آزمون بین المللی تیمز و… ما را ملزم می سازد که به دنبال روش های نوین آموزشی باشیم ، به طوری که بتوانیم با به کار گیری این روش ها ی جدید ، مفاهیم ریاضیات را آن طور که باید ، در سطح ابتدایی به دانش آموزان یاد دهیم .

از روش هایی استفاده کنیم که با تفهیم همراه باشد و اندیشه ها را بیاموزد. همچنین از روش هایی استفاده کنیم که انواع فعالیت ها و کار های عملی در آنها لحاظ شده است. در کشور ما ، در اکثر مدارس ،روش های سنّتی برای یاد دهی و یاد گیری ریاضی به کار می روند و برخی از این روش ها ، از پایه اشکالاتی دارند بخصوص اگر از دوره ی ابتدایی  مورد استفاده قرار گیرند که در این صورت می توانند در آینده مشکلات جبران ناپذیری برای دانش آموزان ایجاد نمایند، چون بخش عمده ای از وضعیت نامطلوب و مشکلات آموزش ریاضی، به دوره ی ابتدایی بر می گردد.

در این دوره از روش های مناسب و جدید آموزش مفاهیم ریاضیات استفاده نمی شود و دانش آموزان از همان ابتدا با روشهای غلط آموزش می بینند که نتیجه ی آن درک نکردن درست مفاهیم ریاضی است. در این جا ، این سوال پیش می آید که ، چگونه می توان مفاهیم اولیه ی ریاضیات را از دوره ی ابتدایی برای دانش آموزان یاد داد تا درک درستی از آن ها پیدا کرده و بتوانند در زندگی از آن ها استفاده نمایند؟

و چگونه می توان از به وجود آمدن مشکلات آموزشی ریاضیات در آینده جلوگیری کرد ؟ مسئله اساسی ما در این تحقیق این است: روش های نوین و متنوع تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی چه روش هایی هستند و دارای چه مراحلی بوده و هر کدام در چه موضوعاتی قابل استفاده می باشند؟ وچگونه می توان از این روش ها برای آموزش مفاهیم ریاضی در دوره ی ابتدایی بهره برد؟