سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا ضیایی – مدیرموسسه آموزش GIS و RS سامانه گستر کاوش گران
اعظم کلانتری دهقی – دانشجوی کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

یکی از مهمترین عناصر قلمرو شهری که نقش انکار ناپذیری را در بهبود و تعدیل شرایط زیست محیطی شهرها ایفا می کند فضای سبز شهری می باشد . بنابراین تحقق مدیریت اصولی مستلزم دسترسی به اطلاعات به روز و بهنگام از فضای سبز می باشد، که نقش اساسی دادههای ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا در استخراج اطلاعات پایه برای سیستمهای اطلاعات مکانمند اجتناب ناپذیرمی باشد. در این مطالعه بهمنظور بررسی داده های ماهواره ای با قدرت تفکیک بالای Quickbird در استخراج اطلاعات پایه مکانی و توصیفی برای سیستم اطلاعات پارکها و فضای سبز اصفهان، پارک سعدی واقع در منطقه ۵ شهرداری اصفهان و پارک جنگلی شرق اصفهان واقع در کمربند سبز شرقاصفهان انتخاب گردید. داده های ماهواره ای تصحیح هندسی و پس از پردازشهای لازم ، اقدام به استخراج و به روز رسانی اطلاعات مکانی سطوح و درختان فضای سبز گردید. به منظور برداشت دقیقتر اطلاعات، عملیات میدانی با استفاده از قابلیتهای Mobile GIS و ترکیب اطلاعات نقشه های ۱:۲۰۰۰ شهری و اطلاعات ماهواره ای ، برداشت و به روز رسانی اطلاعات فضای سبز انجام پذیرفت . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در برداشت و به روز رسانی اطلاعات فضای سبز ، با ترکیب داده های ماهواره ای Quickbird ، قابلیتهای Mobile GIS می توان اطلاعات مکانی سطوح فضای سبز و اطلاعات مکانی درخت و توصیفی گونه درخت را با دقت قابل قبول استخراجنموده و در ایجاد و پیاده سازی سیستم اطلاعات پارکها به منظور تحلیلهای مختلف از جمله استخراج اطلاعات دقیق و به روز، مکانیابی و Virtual GIS مورد استفاده قرار داد