سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس- مهندسی مکانیک ماشینهای کشا
عباس محمدی – دانشجوی دکتری
برات قبادیان – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توجه به این امر که در حدود ۹۰-۷۵% از هزینه های تولید بیودیزل را هزینه مواد اولیه مورد استفاده در بر م یگیرد، استفاده از خوراک های ارزان قیمت در تجاری سازی این سوخت زیست دوست امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر م یرسد. ازمناسب ترین منابع قابل استفاده در فرآیندهای تولید بیودیزل عبارتند از ترکیبات لیپیدی پسماند حاصل از فرآیندهای صنایع غذایی و یا سایر تکنولوژی های. با توجه به تنوع زیاد و پراکندگی نسبتاً وسیع منابع تولید این پسماندها، ارائه روش های موثری درمدیریت جمع آوری و انتقال این دسته از پسماندها امری ضروری محسوب می شود. استفاده از تکنی کهای موثر در انتقال و جمع آوری این پسماندها قادر خواهد بود تا علاوه بر کاهش مسائل زیست محیطی ناشی از این ترکیبات، به افزایش پتانسیل اقتصادی فرآیندهای تولید بیودیزل منجر شود. با توجه به این امر، در این تحقیق پس از تعریف و تقسیم بندی پسماندهای لیپیدی موجود وارائه تاریخچه ای مختصر از فعالی تهای انجام شده به منظور جمع آوری این ترکیبات زاید، به بررسی و تحلیل رو شهای استاندارد و بهینه جمع آوری و انتقال این مواد به عنوان خوراک فرآیندهای تولید بیودیزل پرداخته شده است