سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسعید ثانوی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد کاشان
فرزانه فرهمنداصل – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان
سعید بهنیا –

چکیده:

در نمونهبرداری و گمانهزنی و به طور کلی در تحقیقات محلی از خاکها با هدف-های متفاوت گاهی اوقات با مشکلهایی مواجه میشویم. یکی ازین مشکلات در مسیر نمونهبرداری برخورد با سنگ در حین گمانه زنی است که برای عبور ازین سنگ باید از حفاری استفاده کرد. حفاری در واقع به نفوذ در سنگ گفته میشود که گاهی به منظور خرد کردن آنها انجام میشود. البته همین خرد کردن هم میتوان به عنوان عبور از آن سنگ استفاده کرد و هم میتوان با کندن گمانهای داخل سنگ به شکل یک محفظه سیلندری شکل لایه های مختلف آن سنگ را شناسایی کرد. حال عمل حفاری با شیوه های متفاوت انجام می شود. عملیات حفاری با تاریخ تمدن بشر شکل گرفتهو با توسعه صنعت به تدریج تکامل یافته و به صورت یک صنعت عظیم درآمده است. امروزه بیش از ۹۵ درصد عملیات حفاری به روش مکانیکی و به وسیله ماشینهای ضربهای، چرخشی و ضربهای-چرخشی انجام میشود. اما روش – های حفاری مکانیکی دو اشکال اساسی در ارتباط با عمق حفاری دارند. به همین منظور برای نمونهبرداری، حفاری و گمانهزنی در تحقیقات محلی دربسترهای سنگی با مشکلات روش حفاری مکانیکی مواجه میشویم. راه حل پیشنهادی این مقاله استفاده از روشهای نوین حفاری است. هدف از بکارگیری روشهای نوین سست کردن و کاهش دادن مقاومت سنگ از طریق ایجاد شیار است تا با استفاده از ماشینهای حفاری مکانیکی بتوان با سرعت زیادتر در سنگ نفوذ کرد. به مجموعه این دو روش حفاری مکانیکی و نوین، روشهای حفاری پیشرفته گفته میشود.