سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس ارشد دفتر فنی شرکت نصر اصفهان

چکیده:

سوختهای فسیلی همانند نفت گازطبیعی و زغالسنگ ازجمله منابع مهم انرژی درجهان محسوب می شود که اهمیت خود را بهعنوان سوخت از گذشته تابحال حفظ کرده اند دراین بین سهم زغال سنگ درتامین سوخت نیروگاه های تولید برق بیش ازسایر سوختهای فسیلی است زیرا که استفاده اززغال سنگ جهت تولید برق فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا تنوع بیشتری درسبد انرژی کشور ایجاد شده و فرصت بیشتری را برای استفاده ازسوخت مایع و گاز طبیعی جهت صادرات یا ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق صنایع انرژی برق ایجاد خواهد کرد همچنین باعث کاهش بارپیک شبکه گاز کشور درزمستان شده و کمبود تامین گازطبیعی برای تولید برق و استفاده ازسوخت نفت گاز بهجای آن را کاهش داده و موجب خواهد شد تااتکا واحدهاینیروگاهی به سوخت مایع درزمستان کاهش یابد دراین مقاله سعی شده است درمورد آینده زغال سنگ بررسی و روشهای تولید برق توسط آن بیان گردد