سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راحله مظاهری – شرکت خدمات مهندسی بوم پایش، اصفهان
پروانه پیکانپورفرد – عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد نجف آباد، اصف

چکیده:

ساخت س دهای بزرگ و کوچک بر روی رودخان ههای کشور، بخصوص در طی سالیان اخیر مطرح شده تا از پتانسیل آبی کشورجهت تأمین نیازها و اهدافی نظیر تأمین آب کشاورزی، صنعت، تولید انرژی برق آبی و همچنین کنترل سیلاب و بهبود کیفیآتی استفاده شود. سد خاکی خنچه یکی از پروژ ههای تأمین آب کشاورزی است که در منطقه خنچه در استان اصفهان در ۲۲ کیلومتری شمال غربی کاشان بر روی رودخانه چمرود واقع شده است. از تلفیق رو شهای ماتریس اثرات متقابل لئوپولد و چکلیست سنجشی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث طرح استفاده شده است. در این روش، پس از انجام بازدیدهایمیدانی کلیه فعالی تهای اجرایی در رابطه با احداث سد پیش بینی شده و سپس فهرستی از منابع زیست محیطی تحت تأثیر تهیه شد. پس از آن آثار منفی هر یک از فعالی تها بر روی منابع زیست محیطی، ارز شگذاری شده ونتایج آن بررسی شده است و درپایان راهبردها و راهکارهای مدیریتی ساده و قابل اجرایی جهت تقلیل آثار منفی و تقویت آثار مثبت ناشی از اجرای این طرح،پیشنهاد شده است که مدیریت صحیح زیست محیطی حوزه آبخیز چمرود منوط به اجرای دقیق و کامل این راهکارهای پیشنهادی است. شایان ذکر است آثار زیست محیطی طرح به ویژه در مرحله بهره برداری، بسیار مثبت بوده به طوری که رقم+۱۶/۲۵ به عنوان شاخص آثار زیست محیطی به دست آمده است.