سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام حسین پورتنها – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب

چکیده:

در این تحقیق هدف اصلی تصفیه لجن نفتی با روش بهینه بصورت ارائه روش های تصفیه وبررسی روش بیولوژیکی جهت کاهش بار آلودگی می باشد. در پالایشگاه بندرعباس حجم لجن نفتی مازاد ۱۶۴مترمکعب در ماه بوده که ممکن‌است در آینده مشکلات زیست‌محیطی زیادی را بوجود بیاورد بنابراین جهت کاهش حجم لجن نهایی باهدف حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها از تصفیه بیولوژیکی، پس از جداسازی فاز آب ومواد نفتی از لجن توسط سانتریفوژ استفاده گردید. در یک کار آزمایشگاهی در پالایشگاه بندرعباس در تابستان وپاییز ۲۰۱۰ لجن نفتی توسط کشت باکتری وبررسی تاثیر فلزات سنگین وآنالیز عنصری، تصفیه گردید وکاهش‌بار آلودگی لجن نفتی مازاد نهایی تا حدود ۹۹٫۵ درصدانجام گردیده‌‌است.در طول سه هفته باکتری ها رشد نموده و لجن نفتی را تصفیه نمودند که میزان فلزات سنگین Fe و Ni و V نیز بررسی گردید که بامقادیر به ترتیب : ۷۰۰۰۰و۳۰۰ و۳۵۰۰۰ ppm مزاحمتی برای رشد باکتری ها نداشته وابتدا جذب سلول آنها وسپس واجذب گردیدند وبررسی عناصر کربن وگوگرد نیز نشانگر حذف آنها توسط باکتری ها بود.درپایان مقدار Toc از ۱۰% به ۰٫۰۵% کاهش داده شد.کاهش غلظت عناصر کربن وگوگرد بطور مستقیم با کاهش میزان Toc ارتباط داشت وغلظت فلزات سنگین شاخص نیز جهت رشد باکتری ها سمیت ایجاد نکرد.نتیجه اینکه روش کشت باکتری جهت تصفیه لجن نفتی مازاد در پالایشگاه با غلظت مواد نفتی حدود ۱۰درصد به راحتی قابل اجرا وبسیارکم هزینه است.