سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

المیرا بامیار – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
جعفر محمدزاده میلانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

قارچ آسپرژیلوس بزرگترین و مهمترین جنس میباشد که بیشاز ۱۸۰ گونه شناخته شده دارد آسپرژیلوس ها پراکنش وتنوع زیادی درطبیعت دارند و با محیطهای مختلف سازگاری دارند جنس آسپرژیلوس همراه با مخمرها و باکتریها و گاهی نیز به همراه زیگومیست ها درفرایند تخمیر به کارمی روند اثرات تولید ثانویه این کپک به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرارمیگیرد توکسین مرگ آور تولید شده توسط گونه قارچی Aspergillus flavus آفلاتوکسین نام دارد که برا یتعدادی از زهرابه های مربوطه به طور عمومی کاربرد دارد و آفلاتوکسین سرطان زای B1 یکی از موثرترین آنهاست برای تعیین وجود این زهرابه ها روشهای متفاوتی وجود دارد که عبارتنداز روش های زیستی روشهای مبتنی برکروماتوگرافی مانند کروماتوگرافی لایه نازک کروماتوگرافی گاز مایع و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا روش رادیوایمنواسی روشهای پروب های اسیدنوکلئیک و واکنشهای زنجیره ای پلیمراز و روشهای ایمونولوژی که مهمترین این روشها عبارتند از روشهای انتشار درژل سنجش به روش هماگلوتیناسیون کواگلوتیناسیون ـ آگلوتیناسیون ذرات لاتکس فعال و معکوسایمونوالکتروفورز، الایزا و الایفا