سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرام مصطفی – کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد
هیراد عبقری – عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
حسین ملکی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

بررسی هیدروگراف حوزه امکان مطالعه دبی حداکثر سیلاب، حجم سیلاب و میزان ذخیره حوزه پس از قطع بارندگی رافراهم می آورد و در طراحی ابعاد سازه های آبی نقش اساسی دارد. در سال های اخیر تمایل زیادی برای استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعیANN)در پیش بینی متغیرهای هیدرولوژیکی بوجود آمده است. از مدلهای دیگری که در مطالعات آبخیزداری و سیلخیزی کاربرد فراوانی دارد مدلHEC-HMSاست. در این مطالعه سعی گردیده است کارایی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدلHEC-HMS در برآورد هیدروگراف واحد مورد ارزیابی قرار گیرد. ورودی، داده های بارندگی در مقیاس زمانی ۲ و ۱ ساعته و خروجی، هیدروگراف واحد خروجی از حوزه کن تهران در ایستگاه سولقان می باشد. نتایج نشان می دهد در برآورد هیدروگراف واحد، مدل هیدرولوژیکیHEC-HMSنسبت به شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری دارد. ضریب همبستگی بین هیدروگراف واحد مشاهده ای و محاسبه شده در مدل ،HEC-HMS 86 درصد است در حالی که درANN غیر از داده های پیک، در تمام ورودیهای مختلف داده شده به شبکه، ضریب همبستگی در مرحله تست، به بالاتر از ۶۳ درصد نرسیده است