سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسین محمدیان شوئیلی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوزی در برنامه ریزی محیطی رئیس
جلیل الدین سرور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در این تحقیق که با هدف برآورد کارآیی سه مدل کمی در حوضه های کوچک آبخیز و کم ارتفاع در شرایط آب و هوایی گیلان انجام گرفته ، با استفاده از روش های EPM ، PSIAC (2) ،MPSIAC (3)(1) میزان فرسایش – رسوب حوضه گوهر رود گیلان محاسبه شد و سپس مقادیر بدست آمده از سه مدل با مقدار واقعی فرسایش – رسوب ایستگاه لاکان مقایسه گردید و نتایج مطالعات نشان داد . مقادیر حاصل از مدل E.P.M با مقدار رسوب واقعی حوضه بسیار نزدیک و همسان می باشد . بدین لحاظ این روش را برای محاسبه فرسایش – رسوب حوضه های مشابه گوهر رود که فاقد ایستگاه های رسوب سنجی می باشند ، بعنوان مدل مناسبتر معرفی می نماید . بااستفاده از نقشه های توپوگرافی ، عکس های ه وایی ، تصاویر ماهواره ای ، و پیمایش زمینی ، در نخستین گام تحقیق ، حوضه گوهر رود به چهار زیر حوضه ( واحد هیدرولوژیکی ( تقسیم گردید . سپس داده ها و اسناد ، جمع آوری شد . فاکتور های مور د نیاز بررسی و محاسبات مربوط
برای هر زیر حوضه و کل حوضه انجام پذیرفت . درحین تحقیق چند مرحله بازدید میدانی ص ورت گرفت . چندین پروفیل خاک تهیه گردید . نقاط مختلف با استفاده از G.P.S شناسای شد .