سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد باغانی – عضو هیات علمی تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

مطالعات صحرایی که بر روی دو روش آبیاری سطحی و موضعی در استان خراسان رضوی انجام شده است نشان مدهد که، بازده کاربرد آب آبیار ی سطح ی در مزارع کشاورزان در مرحله خاک آب و جوانه زدن بذر ممکن است حتی به حدو د ۱۰ درصد و در آبیاری اواسط و اواخر دوره رشد که عمق ریشه زیاد شد هاست، به ۹۰ درصد نیز بالغ گردد. تلفات زیاد آب در آبیاری های اولیه در زراعت ها در آبیاری سطحی مرسوم را می توان در ذات آبیاری های سطحی جستجو کرد که امکان انجام آبیاری با عمق کم در آنها امکان ندارد ولی با مقداری اصلاح در شکل آبیاری یا تغییر در روش آبیاری مشکل را تا حدودی حل کر د. در این نوشتار ضمن تحلیل مقایسه روش های آبیاری سطحی و قطره ای در زراعت های ردیفی به ارائه راهکارهای اجرایی صرفه جویی در آب مصرفی در بخش کشاورزی به منظور افزایش تولید و سازگاری با منابع محدود آب کشور پرداخته شده است.