سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد نادران – کارشناس ارشد سازه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
سیدرضا صادقی نژاد – کارشناس عمران شرکت توسعه منابع آ بونیروی ایران

چکیده:

استفاده از دیوارآ ببند ۱ بتن پلاستیک۲ ، یکی از راهکارهای مناسب ب همنظور کنترل و کاهش نشت آ بهای عبوری از زیر پی سدها است. دیوارهای آ ببند بتن پلاستیکی در س دهای خاکی بلند که به لحاظ زمین شناسی عمدتاً دارای ساختگاه نامناسب وغی رهمگن بوده و عملیات آ ببندی پی آنها با استفاده از رو شهای متداولی نظیر تزریق دوغاب سیمان، رضایت بخش نیست، مورد استفاده قرار م یگیرد. ازجمله این سدها که از دیوار فو قالذکر استفاده شده است م یتوان به سد گتوند علیا اشاره کرد. درتکی هگاه راست این سد زون ناپایدار و خورد شد های وجود دارد که هنگام زلزله این احتمال م یرود که لغزش زمین باعثجابجایی توده ن ابرجا شده و دیوار آ ببند دچار ترک شود. ب همنظور ترمیم و مقاو مسازی دیوار آ ببند ترک خورده، یک سری گالری۳ در پایین دست دیوار و در راستای هسته سد پیش بینی شده است تا با استفاده از این گالر یها دوغاب موثر در محلترک تزریق شود. اما در زمان وقوع زلزله اجرای عملیات تزریق با سرعت امکا نپذیر نیست و این احتمال وجود دارد که جریانآب نفوذی باعث شستن هسته رسی سد شود و پایداری کلی سد را به مخاطره اندازد. لذا استفاده از ورق ژئوممبر ۴ که سبب پیوستگی دیوار م یشود در دستور کار قرار گرفت. نصب و اجرای ور قهای تا عمق ۴۰ متر مرسوم بوده و استفاده از این ور قهابرای عم قهای زیاد، سخت و دشوار است. اجرای لایه ژئوممبر در دیوار آ ببند پی گتوند با عمق ۹۹ الی ۱۲۵ متر منحصر بوده و روش نوینی در فن س دسازی به حساب م یآید، با استفاده از این روش ورق ژئوممبر برروی یک لوله فلزی چرخان که باخرک نگه داشته شده و با بکارگیری صفحه فلزی مشبک و کابل فولادی در بالا دست دیوار آ ببند نصب م یشود. در این مقالهضمن بیان دلایل انتخاب ژئوممبر، راهکار اجرایی مناسب جهت نصب آن در دیوار آ ببند ارائه م یشود.