سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید درویشی – گروه مهندسی نفت دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات صنعت حفاری چاه های نفت و گاز اثرات زیست محیطی ناشی از تخلیه پسماند در محیط زیست میباشد بدین منظور توجه به اثرات زیست محیطی در پروژه های صنعت نفت و گاز امری ضروری می باشد در راستای کاهش آسیب های زیست محیطی بایستی پسماندهای تولید شده با شیوه های سازگار با محیط زیست مدیریت و کنترل شوند که یکی از روشها سیستم مدیریت پسماند دفع پسماندها میباشد از آنجایی که سازندهای نمک ناتراوا بوده نشت از درون آنها به ندرت اتفاق می افتد به همین جهت مغارهای نمکی از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی گزینه های مناسبی برای دفع حجم عظیمی از پسماندهای تولید در صنعت نفت و گاز می باشند در صنایع نفت وگاز پسامدهای قابل دفع د رمغارهای نمکی عبارتند از: ماسه های تولیدی گلهای حفاری، آب همراه تولیدی، کنده های حفاری ته مانده های مخزن و … نوع پسماندها و درجه سمی بودن آ«ها هندسه مغار را تعیین می کند. اساسا فراینددفع پسماندها بدین گونه است که ابتدا مغارها با آب نمک پرم یشوند سپس پسماندها بصورت محلول درآمده و همراه با یک سیال حامل عمل دفع پسماندها به درون مغار به شیوه های متفاوتی انجام می شود مهمترین نتیجه دفع پسماندها در مغارهای نمکی کنترل آۀودگی زیست محیطی ناشی از پسماندهای دفع شده می باشد در تحقیق حاضر ابتدا خصوصیات و انواع پسماندهای حفاری قابل دفع در مغارهای نمکی و سپس نحوه شستشوی مغار و روش های دفع پسماندها بهدرون مغار بطور دقیق و از جنبه های مختلف بررسی شده است.