سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی اصغری سرخی – کارشناس ارشد سازه
سعید شجاعی باغینی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درسالهای اخیر سازه ها بنابه دلایل اقتصادی و زیبایی شناسی روزبروز عظیم تر و لاغرتر می شود درنتیجه تمایل آنها به رفتارهای غیرخطی هندسی افزایش می یابد ازطرفی همواره به جهت طرح سازه دربرابر نیروهای جانبی زلزله این سوال مطرح بود که انواع روشهای آنالیز پایداری درطرح لرزه ای چه دررفتاری خواهند داشت درروش طول موثر اثراندرکنش نیروهای اعضا درسیستم سازه ای نامشخص است چرا که دراین روش اساس تحلیل برفرض گسیختگی درمود کمانش الاستیک سازه است که برپایه تعیین K تک تک اعضا می باشد درحالیکه مود گسیختگی سازه ممکن است الاستیک نباشد کهدراین صورت مقاومت و پایداری سازه ممکن است دقیق بدست نیاید بنابراین استفاده از این روش برای انالیز غیرالاستیک با مشکل روبروست در این مقاله به انواع روشهای درنظر گرفتن رفتارغیرالاستیک مصالح ازجمله فرض تمرکز اثرات غیرالاستیک مصالح درمحل مفصل پلاستیک دو انتهای عضو پرداخته شده است