سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرنوش احمدی زبرجد – شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
محمدعلی محمدنیا – لاوان تابلو کرمان – ایران گروه برق دانشگاه آزادشهربابک ایران

چکیده:

سیستم های قدرت اغلب درمعرض نوسانات فرکانس پایین هستندکه این نوسانات درواقع جزمشخصات اجتناب ناپذیرسیستم های قدرت بوده وروی ظرفیت توان انتقالی وپایداری سیستم قدرت وجودداردکه تکنیکهای زیادی قبلابرای حذف چنین رفتارهایی پیشنهادشده است اماچون بسیاری ازآنها براساس مدل خطی ترکیب شده اند. جوابگونیستنددراین مقاله سعی شده یک پایدارسازسیستم قدرت (Pss) رابراساس تئوری کنترل کمک کننده طراحی شودکه این تئوری پایداری مماسی راباتوجه به مدلهای کاربردی موردنیاز تغییرناپذیری نسبت به تغییرات بارومتغیرهای ورودی وپارامترهای سیستم قدرت مهیامی کند. همچنین دراینجانشان داده شده است بدست آوردن ضرایب پایدارسازسیستم قدرت وبهبودمیرایی سیستم بااین روش درمقایسه باحالات بدون استفاده ازروش های هیورستیک می توان بهتربه جواب های بهینه رسید.