نوشتن نکات چکیده

این نوع خلاصه با پیش نویسی خلاصه متفاوت است و به نحوی نوشتاری و جلا داده شده است. این نوع خلاصه در چند کلمه، ایده های کل یک پاراگراف، بخشی یا فصل را فراهم می سازد.

چکیده برای یک هدف مشخص به کار می رود. بنابراین، روشی مکتوب برای استفاده در مقاله می باشد و ممکن است به دلایل ذیل به آن احتیاج پیدا کنید:

  • مرور یک کتاب یا مقاله
  • یادداشت نویسی مدخل کتابشناسی ارائه طرح خلاصه
  • نوشتن چکیده

شما به عنوان پلی هستید که مطالب مبدأ را به خواننده منتقل می کنید، پس باید به دور از هرگونه تعصب در کوتاه سازی مطالب، به طور منصفانه آن ها را خلاصه کنید. موفقیت در نوشتن چنین چکیده ای به عوامل زیر بستگی دارد:

  • متن اصلی را با دقت و صراحت خلاصه کنید. یک پارگراف بلند را به یک جمله، خلاصه کنید. یک مقاله را به یک پارگراف کوتاه و یک کتاب را به

لحن متن اصلی را حفظ کنید. اگر متن اصلی لحنی قاطع دارد این لحن را در خلاصه انتقال دهید. به همان روش حالت شک، تردید، بدبینی و امثال آن را نیز حفظ کنید.

  • این خلاصه را به زبان خودتان بنویسید و پارگرافها و عبارتهای استثنایی متن اصلی را در گیومه قرار دهید. از نوشتن مطالب خارج از متن بپرهیزید.
  • مدارک لازم برای منبع مطالب را فراهم کنید.

نمونه کارت خلاصه شده پاول ۴۱-۴۲

در بخشی که “بی احساسی نسبت به مهارت های ارتباطی” نامیده می شود، پاول، بیان می کند که تلویزیون با زبان متلاطم، صریح و ساده، سعی دارد بیشترین تعداد مخاطب را جذب کند(۴۲-۴۱). عموما ترسی او از این موضوع است که کودکان در توصیف عمیق افکار و احساسات خود ناتوان بمانند.

این نویسنده، مطالب ضروری پنج پارگراف طولانی را در چند جمله خلاصه نموده است. روشی که او جهت نوشتن چکیده استفاده کرده است به شرح زیر می باشد:

تلویزیون دایره ی لغات بچه ها را تقویت می کند .البته انتقاداتی هم در این باره وجود دارد . برای مثال »جان پاول «، می گوید : تلویزیون برای اینکه سطح وسیعی از بیننده را در برگیرد، تمایل دارد با زبان سطحی، ساده و متلاطم صحبت کند (۴۱-۴۲) به طور کلی، او میترسد که بچه ها توانایی خودشان را در بیان تفکر عمیق و احساسات شفاهی از دست بدهند.

در نتیجه، شما اگر مطلب را به جای یک بیانیه طولانی، به یک یا دو جمله خلاصه کنید، آن وقت است که موفق عمل کرده اید.