سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین مسافر – ( سرناظر تجهیزات هیدرومکانیک طرح سد و نیروگاه کارون ۴، کارشناس مکانیک (س

چکیده:

دریچه رادیال دریچ های است که اغلب ب هعنوان دریچه سرویس در سدها استفاده م یشود. این دریچ هها حول محورهای دورانی که بر روی پاشن ههای دریچه نصب م یشوند، دوران م یکنند. دقت نصب این محورها بسیار بالا بوده و در صورت نصب دقی ق،عملکرد دریچه، بسیار خوب م یشود. برای نصب دریچ ههای رادیال در اغلب س دهای ایران، روش استاندارد و مطمئنی وجود ندارد. هر نصاب برای نصب این تیپ دریچه روشی دارد. بیشتر این رو شها دقت کافی برای نصب دریچ ههای رادیال را ندارند.علاوه بر آن حتی هیچکدام از همین رو شها نیز برای استفاده دیگران، ب هصور ت مکتوب مستند نشد ه و بیشتر ب هصور تانحصاری در ذهن فورم نها و مهندسینی است که این مسیر را پیمود هاند. هدف از این مقاله، ارائه روشی است که با استفاده از آن دق تهای مورد نیاز در نصب اینگونه دریچ هها تامین شود. جداول تلرانسی که در نقش ههای این دریچ هها داده م یشو د، بهسبب تشتت در رو شهای نصب و دق تهای کم این رو شها، قابل دستیابی نیست و در پایان کار، به سبب کارکرد نامناسبدریچه، پیمانکاران برای تحویل دریچ ههای رادیال به بازرسین و مشاوران با مشکل مواجه م یشوند. روش نصبی که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد، بر اساس استفاده از ابزارهای کمکی برای بالا بردن دقت در نصب است. این ابزارها بسیار ساده ولیدقیق هستند. ابزا رها به نقش هبردار کمک م یکنند تا بتواند نقاط کلیدی دریچ ه را مورد اندازه گیری قرار ده د. برای نصبدریچ ههای رادیال در این روش از یک دستگاه دوربین توتال استیشن که در سه محور کار م یکند استفاده م یشود. با استفاده ازابزارهای کمکی ماشین کاری شده، مراکز شف تهایی که دریچه حول آن دوران م یکند به تیر رس دوربین نقش هبردا ری منتق لم یشود. جزئیات این روش در ادامه بیان خواهد شد.