سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال خلیلی – عضو هیئت علمی گروه هیدرولیک و منابع آب جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه
خلیل جلیلی – عضو هیئت علمی گروه هیدرولیک و منابع آب جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه
همایون حصادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:

ارزش گذاری به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی از روشهای مرسوم و کاربردی جهت تصمیم گیری و اولویت بندی معیارهای هدف در طرحهای پژوهشی می باشد دراین روش زمانی که علاوه بر معیارها شاخصهای زیر مجموعه معیارها نیز وارد سیستم تصمیم گیری شوند مشکل ایجاد شده و معیارهایی که دارای تعداد شاخص بیشتری هستند با افزایش تعداد شاخصها ضریب ارزش آنها پایین می اید دراین مقاله نتایج حاصل از یک پژوهش کاربردی با هدف ارزش گذاری معیارها و شاخصهای زیرگذار براولویت بندی کانالهای زهکشی دشت سراب نیلوفر کرمانشاه به منظور تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی ارائه و شیوه ای نوین برای رفع این کاستی در روش تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد و بکار گرفته شده است ابتد شاخصهای موثر بر تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی انتخاب سپس جداول ارزش به روش مقایسات زوجی طبق جدول ارزش ساعتی تکمیل و ضرایب اهمیت معیارها و شاخصها به روش بردار ویژه محاسبه شد.