سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهلا امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
حسین زارعی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ازدیاد آماریلیس از طریق روشهای سنتی مانند بذر و پاجوشهای پیازی گران و وقتگیر بوده و بسته به رقم متفاوت است از این رو استفادها ز تکنیکهای کشت درون شیشه ای افقی جدید برزمینه ازدیاد آماریلیس و گیاهان پیازی دیگر گشوده است مشکل عمده در ریزازدیادی آماریلیس و سایر گیاهان پیادزی مساله آلودگی در مراحل اولیه استقرار ریز نمونه هاست که اکثرا ناشی از ضدعفونی غلط و آلودگی پیازهاست بنابراین هدف از این مطالعه دستیابی به روش مطلوبی برای استریل کردن پیاز آماریلیس است بنابرآزمایشات انجام گرفته و بررسی منابع موجود بهترین نتیجه زمانی بدست آمدکه پیازها قبل از انتقال به زیرجریان هود با آب گرم ۴۵ درجه سانتی گراد و محلول قارچکش ۰/۱% بنومیل تیمار شدند و در زیرهود نیز به منظور ضدعفونی سطحی پیازهای آماریلیس از الکل اتانول ۷۰% بمدت ۱ دقیقه و سپس هیپوکلرید سدیم ۳% بمدت ۲۵ دقیقه استفاده شد. البته وسایل مورد استفاده در سراسر طول دوره آزمایش قبل از استفاده بایستی اتوکلاو شده و استریل شوند کاربرد این روش ضدعفونی باعث استریل کردن بیش از ۹۰ درصدی پیاز ها شد ریزنمونه های استریل دوفلسی برروی محیط کشت پایه ی MS (Murashige and Skoog) بدون هیچ تنظیم کننده ی رشدی کشت شدند و به میزان ۹۰-۹۵ % باززایی بروز دادند.