سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
محمود احمدی نژآد – استادیار دانشگاه علم و صنعت
نیما اربابی – کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین مقاله روشی برای بدست آوردن مقدار عوارض مناسب در کمربند اخذ عوارض با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است روش محاسبه عوارض بهینه در مطالعات قیمت گذاری معابر با توجه به نحوه درنظر گیری تابع تقاضا الاستیک ثابت و یا روش تخصیص ترافیک یا نحوه در نظر گرفتن ارزش زمانی افراد متغیر است و هریک از مطالعات روش خاصی را برای محاسبه مقدار عوارض بهینه پیشنهاد کردها ند دراین مقاله روشی برای بدست آوردن مقدار عوارض مناسب با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است روش ارائه شده فارغ از نحوه درنظر گیری ارزش زمانی و یا تابع تقاضا برای تمامی مسائل دو سطحی قیمت گذاری قابل استفاده است در این مقاله ابتدا مسئله دو سطحی قیمت گذاری تراکم معرفی شده و سپس روش حل با استفاده ازروش الگوریتم ژنتیک توضیح داده می شود و پارامترهای موثر در الگوریتم ژنتیک پیشنهادی با استفاده ازیک شبکه فرضی تعیین می گردد.