پیشینه تحقیق

تحقیقهایی که تاکنون در حوزه پدافند غیرعامل در نیروهای مسلح یـا بخـش دفـاع انجام شده است، در بیشتر موارد، ماهیت نظری داشـته و تحقیقـی کـه در آن دادههـای واقعی بخش پدافند غیرعامل (بر مبنای نظرات صاحبنظران جامعه آماری) مورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفته باشد، وجود نداشته است. به عبـارتی معرفـی رویکردهـای پدافنـد غیرعامل و تعیین رویکرد مناسب و تـأثیر آن بـر عملکـرد آجـا در جنـگهـای آینـده، موضوع جدیدی میباشد.

 روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق استفاده شده، توصـیفی و مـوردی زمینه ای است و برای گرد آوری اطلاعات از روش مطالعه کتابخانهای با بررسی متـون و مراجعه به اسناد و مدارک در سـطح آجـا و نیـز روش هـای میـدانی ماننـد مصـاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. از جمله شاخص های آماری توصیفی مـورد اسـتفاده ایـن پژوهش، میانگین، واریانس و انحراف معیـار و از جملـه روش فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبی AHP1 و IPA2 میباشد.

گفتنی است قلمرو موضوعی این تحقیق، رویکردهای پدافند غیرعامل و تأثیر آنها بر عملکرد آجا در جنگهای آینده و صحنههای جنگ نیروهای مسلح جمهـوری اسـلامی ایران است. از آنجاکه محققان بهدنبال بررسی تأثیر رویکردهـای پدافنـد غیـرعامـل بـر عملکرد آجا در محیطهای ناهمتراز جنگهای آینده است، پس این تحقیقی خاص بوده که نتایج و تأثیر آن قابل تعمیم و توسعه به سایر سازمانها نمیباشد.

جامعه آماری این تحقیق تعداد ۸۱ نفر شامل فرماندهان، معاونت ها و مدیران ارشـد آجا انتخاب شده اند که با حوزه پدافند غیرعامل آشـنا و در ارتبـاط هسـتند و بـه علـت گستردگی جامعه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (بر مبنای شناخت پیشین محقق و با هدف خاص و مهم بودن نظرات افراد و خصوصیات برخی از افـراد) تعـداد ۳۶ نفـر بهعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است.