سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استادگروه بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
منصور غیات الدین – رئیس پژوهشکده وزارت نیرو
حمیده اکبری – مربی گروه بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نعمت الله جعفرزاده – دانشیار گروه بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز

چکیده:

شهر ها و شهرک هایی که دارای تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت های صنعتی و ترافیک هستند. در معرض سطوح بالای آلودگی و متعاقبا"اثرات ناشی ازآنها می باشند.شناسایی وکنترل آلودگی هوا در این مناطق مهم و مشکل می باشد.یکی از آلاینده های مهم محیطی در این مناطق ذرات می باشد. مواد و روشها: مطالعه با استفاده از دستگا ه Dust Fall Jar مدل انگلیسی در شهر کرمان انجام شد.ایستگاههای نمونه برداری در ۷ نقطه شهر در ارتفاع ۳ متری بالاتر از سطح زمین انتخاب شد.نمونه ها در دوره ای ۶ ماهه از خرداد تا آبان ۱۳۸۷ جمع آوری گردید.اندازه گیری به روش وزن سنجی ذرات روی فیلتر بود.آزمون One-Way Anova برای بررسی اختلاف غلظت ذرات رسوب شونده در دوره های زمانی و ایستگاههای مختلف به کار برده شد.برای بررسی رابطه بین غلظت ذرات رسوب شونده و پارامترهای هواشناسی آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید یافته ها:حداکثر TDF و ۲۴/۴۳ گرم بر متر مربع در ماه و حداقل ۶/۵۶ گرم برمتر مربع در ماه بوده است. ۵۸/۳۸ درصد ذرات رسوب شونده مربوط به بخش مواد قابل حل در آب گزارش گردید. ۶۲/۶ درصد از کل نمونه های جمع آوری شده TDF مربوط به مواد فراربوده است. نتیجه گیری: ارتباط معنی داری بین میزان ذرات راسب ماهیانه و رطوبت نسبی ،دما،سرعت باد و بارندگی در حدود اطمینان ۹۵ % وجود ندارد. با انجام آزمون One-Way Anova نشان داده شد که ارتباط معنی داری بین میزان ذرات راسب در ایستگاههای مختلف و دوره های مختلف نمونه برداری وجود دارد.