سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید شرافتی پور – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل -شرکت جهاد تحقیقات آب و انر
امین افشار – شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی

چکیده:

طرحهای احداث، توسعه و ترمیم بنادر اعم از تجاری و صیادی گام مثبتی در راستای گسترش کریدورهای حملونقل دریایی خواهد بود . به منظور توجیه مناسب اقتصادی و اجتماعی این طرحها و اولویتبندی نقاط بالقوه توسعه، باید شناسایی پتانسیلها و بازار صورت پذیر د. مشکلاصلی در شناسایی بازار و در پی آن مدلسازی تبادلات آینده، عدم دسترسی به اطلاعات تاریخچه زمانی تبادلات بنادر کوچک ا ست . در غیابچنین اطلاعاتی و عدمکارایی روشهای برآزش، روش سناریوسازی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور کسب اطلاعات باید از طریق ۱۰ و ۱۵ ساله انجام شده و ، بازدیدهای محلی و شناسایی اجزاء تاثیرگذار بر بازار بندر، پس از توسعه آن، صورت پذیرد. مطالعه در سه افق ۵پتانسیلهای بندر شیوء در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی در حوزه منطقهای و بخش تبادلات خارجی موجود در حوزه فرامنطقهای مطالعهشد. سپس سناریوسازی صورت گرفته بر این اساس احجام تبادلات آینده تعیین گردید. در گام بعدی با بررسی ناوگان موجود، ناوگان آتی مورد نیاز در هر افق پیشنهاد شد. نتایج حاکی از آن است که شناورهای با حداکثر ظرفیت ۱۰۰۰ تن برای برآوردن تبادلات آینده مناسب هستند