سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سوده سادات قشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
میرمهرداد میرسنجری – استادیار و مدیرگروه محیط زیست دانشگاه ملایر
کامران شایسته – استادیار دانشگاه ملایر

چکیده:

ارزیابی ریسک فرایندی استکه نتایج آنالیز ریسک یعنی ریسکهای برآوردشده را با رتبه بندیو یا مقایسه آنها با مقادیر هدف اهداف عملکردی یا الزامات قانونی برای تصمیم گیری به کار میبرد ارزیابی ریسک نشان میدهد کهریسک ها قابل قبول هستند یا نه بطور کلی ۶ روش درجهان و بیشتر ایالات متحده برای ارزیابی ریسک سدها درفاز بهره برداری وجود دارد که ریسک ها را به عنوان قسمتی از ارزیابی سد در نظر می گیرند ریسک عبارت است از احتمال وقوع یک واقعه خوشایند ضربدر پی آمدهای ناشی از بروز آن واقعه در ریسک = احتمال وقوع * پی آمد حاصل به عبارت دقیق تر ریسک بصورت زیر تعریف می شود ریسک =تهدید * آسیب پذیری * پیامدهای مستقیم کوتاه مدت + پیامدهای غیرمستقیم گسترده روش ارزیابی ریسک سدها: RAM-D و ابزار ارزیابی آسیب پذیری امکانات آبی : EPRI و متدلوژی ارزیابی ریسک : PRA و سیستم مشخصات ایمنی سدها مبنای ریسک : RBPS و روش شاخص گذاری چگونگی : REMR و روش ارزیابی ریسک به کمک GIS