سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – دانشیاردانشگاه صنعتی شریف
حامد باروتی ها – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درتحقیق حاضر حل جریان تراکم پذیر غیرلزج از طریق روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود با دقت مرتبه دو انجام شدها ست جهت تحلیل مسائل با مرزهای دارای انحنا روش شبکه بولتزمن درمختصات منحنی الخط تعمیم داده شده است درمعادله انتقال بولتزمن که مبنای روش شبکه بولتزمن است ترم جابجایی به فرم مشتق مرتبه اول وجود داشته که در تحقیق حاضر این مشتق با استفاده از یک روش اختلاف محدود مرتبه دوم محاسبه شده است برای پایداری و کاهش نوسانات حل درمجاورت نواحی دارای ناپیوستگی از عبارات میرایی عددی مناسب استفاده شده است شبیه سازی جریان غیرلزج درون کانال دارای برآمدگی درشرایط مختلف جریان مادون صوت، گذرصوت و مافوق صوت انجام شده و نتایج بدست آمده با نتایج عددی قابل دسترس مقایسه و ارزیابی شده است.